Bibliografie concurs:
1. Legea Învățământului Preuniversitar 198/04.07.2023;
2. Ordinul MEN nr. 4183/04.07.2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a unităților de înv. preuniversitar(ROFUIP);
3. Legea 53/2003 Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare;
4. Metodologia cadru de acordare a burselor scolare aprobată prin ORDINUL nr. 6.238 din 8 septembrie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8222 din 12 septembrie 2023;
5. OUG nr. 133 din 7 august 2020 referitoare la acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional;
6. OMECST 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar actualizat;
7. Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naționale;
8. HG 1294/2004 , actualizată privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea legii 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, cu modificările și completările ulterioare;
9. Legea 477/08.11.2004 privind Codul de Conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
10. Criteriile de normare a personalului didactic auxiliar și nedidactic potrivit Notificării MEN 4499/1999.
Skip to content