Anunț inspecție la clasă

Având în vedere:
Ordinului ministrului edueației nr.6218/14.11.2022 pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023-2024, art. 30 alin.(4);
Extras – art. 30 alin.(4) din Metodologie
[ .. ] Consiliul de administrație al unității de învățământ poate stabili condiții specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapelor de transfer/pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar și de modificare a repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă conform deciziilor de repartizare pe post/catedră.
Condițiile specifice stabilite pentru etapa de transfer consimțit între unitățile de învățământ nu mai pot fi modificate și rămân valabile și pentru etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ și de modificare a repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postuluilcatedrei.
Aceste condiții trebuie să fie aceleași și pentru toate posturile didactice/catedrele vacante, se avizează de comisia județeană/a municipiului București de mobilitate luând în considerare faptul că acestea trebuie să nu fie discriminatorii, să nu încalce și să nu fie contrare prevederilor prezenței Metodologii și legislației în vigoare. Condițiile specifice nu reprezintă criteriu de ierarhizare.
După avizarea condițiilor specifice de comisia județeană/a municipiului București de mobilitate, acestea se fac publice prin afișare pe site-ul inspectoratului școlar, iar unitățile de învățământ au obligația de a le face publice prin afișare la avizierul unității de învățământ și pe site-ul propriu, dacă există. [ .. ]
Suținerea inspecției la clasă pentru pretransferul consimțit între unități, sesiunea 2023 va avea loc marti, 14 martie 2023 între orele 8,00-11,00 la sediul Școlii Gimnaziale “Teodor Murășanu” , str. Dr. loan Rațiu nr.53 loc. Turda, jud Cluj.

Link-uri utile

Telefon: 0264 311 951
Skip to content